MR. RIGHT
words and music by ciacia (01.1999)

每天花一個鐘頭。應該不止。含蓄的想著關於你的事。
你聽話時的專注。你大笑時的放肆。

每天花幾個小時。 我不清楚。專心的想著關於你的事。
你認真時的嚴肅。你調皮時的幼稚。
也許我比較閒。但忙的時候仍然想念。
這奇怪的感覺。遠遠超過了我的初戀。

Maybe you're my Mr. Right。I think you're my Mr. Right。

這樣算不算是愛。我不明白。Though I don't remember
how you smell like。When I smell you I get high。
When I smell you I get high。也許我容易變。
卻想跟你很長的時間。我在你的面前。那個樣子別人看不見。

Maybe you're my Mr. Right。I think you're my Mr. Right。